top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN VERKOOP

ARTIKEL 1 - IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN

De website www.caviaralexandre.com wordt aangeboden door:

NV AO SOLUTIONS Rue du Nesperiat 44 - 6530 THUIN (België)

Ondernemingsnummer/BTW: BE 0873.664.746

E-mail: info@caviaralexandre.com Telefoon: +32 496 625891

 

De verkoopovereenkomst wordt gesloten tussen de NV AO SOLUTIONS hierboven beter gedefinieerd, genaamd de Verkoper, en een consument, een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn professionele activiteit, genaamd de Koper of de Klant of de Consument.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED

 

1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen gedaan via de website www.caviaralexandre.com door NV AO SOLUTIONS hierboven beter gedefinieerd hierna de 'Verkoper' genoemd) aan elke natuurlijke persoon die handelt buiten zijn professionele activiteit ( hierna te noemen de Koper of de Klant of de Consument genoemd) die op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt en die een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper.

 

2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden volledig aanvaard door de klant en zijn van toepassing op elke bestelling die op de site wordt geplaatst. Ze prevaleren boven alle andere verkoopsvoorwaarden.

 

3. Plaats van levering: Wij leveren enkel in België, het vasteland van Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Wij verzenden niet buiten deze landen.

De Koper heeft de keuze tussen: - De intrekking van zijn bestelling op het hoofdkantoor van de verkoper gevestigd te 6530 Thuin (België), rue du Nespériat 44; - Levering aan huis of kantoor.

 

4. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de koper minimaal 18 jaar oud zijn.

 

5. Door gebruik te maken van de Website www.caviaralexandre.com en/of door daar een bestelling te plaatsen, aanvaardt u deze Algemene Verkoopsvoorwaarden evenals alle rechten en plichten zoals vermeld op de website.

 

6. Bij bevestiging van uw bestelling of uiterlijk bij levering sturen wij u een exemplaar van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

7. Voor het geval dat naast deze Algemene Verkoopsvoorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor deze specifieke voorwaarden.

 

8. De verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. U wordt dan ook verzocht de website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de website op de datum van validatie van de bestelling door de Koper.

ARTIKEL 3 - ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

 

- Verplichtingen van de verkoper: De registratiesystemen van de site caviaralexandre.com worden beschouwd als bewijs van de aard van de verkoop en de datum ervan. De verkoper verbindt zich ertoe, na bevestiging van de bestelling en validatie van de betaling, te verkopen en de bestelde producten af te leveren bij de aangewezen ontvanger, van maandag tot zaterdag in België en elke maandag tot Vrijdag op het vasteland van Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg. Elke bestelling die tussen donderdag (na 12.00 uur voor België) en zondag wordt geplaatst, wordt vanaf de volgende maandag klaargemaakt en verzonden. De termijnen worden geacht problemen met de postbezorging uit te sluiten en zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. NV AO SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om een bestelling niet te registreren in geval van overmacht en verbindt er zich toe de klant hiervan op de hoogte te brengen.

 

- Verplichtingen van de klant: Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de door u bestelde producten in ontvangst te nemen en de prijs te betalen, evenals de transportkosten van de producten en eventuele douanerechten, belasting over de toegevoegde waarde of andere belastingen met betrekking tot de invoer van de producten in het land van levering en meer in het algemeen, om te voldoen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden en de wetten die voor u bindend zijn in uw land van verblijf of, als het een ander land is, dat waar de levering moet plaatsvinden. NV AO SOLUTIONS garandeert dat de producten de nodige zorg hebben ondergaan om hun overeenstemming met hun beschrijving op de site. De klant is echter als enige verantwoordelijk voor de bewaring en het gebruik van de producten vanaf hun levering. De klant moet er in het bijzonder voor zorgen de producten niet te consumeren na de vervaldatum die op het etiket staat vermeld. De klant mag in geen geval alle of een deel van deze producten doorverkopen. Elke bestelling die door een klant wordt geplaatst, is uitsluitend bestemd voor zijn persoonlijk verbruik of voor persoonlijk verbruik van de persoon op wiens naam de levering moet gebeuren. In het laatste geval garandeert de klant de persoonlijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de ontvanger van het pakket. De verkoper verbindt er zich toe de ontvanger op de hoogte te brengen van de geplande levering. U bent aansprakelijk voor alle schade die wij, direct of indirect, kunnen lijden als gevolg ervan dat u of degene die de producten in ontvangst neemt, de verplichtingen die u in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden opgelegd, niet naleeft.

 

ARTIKEL 4 - AANBIEDINGEN EN BESTELLING

 

1.De aanbiedingen op de site zijn geldig tijdens hun online aanwezigheid. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zijn de productaanbiedingen en prijzen op de website geldig zolang deze zichtbaar en beschikbaar zijn. De verkoper stelt alles in het werk om de beschikbaarheid van het volledige aanbod van producten en diensten op de website te garanderen. Het kan zijn dat een product niet beschikbaar is op het moment dat de bestelling wordt voorbereid. In dit geval wordt het product binnen 30 dagen apart naar u verzonden. Indien dit product niet binnen deze periode beschikbaar is of zal zijn, wordt een gelijkwaardig product van minimaal dezelfde waarde verzonden.

 

2. Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en de wijze van bestellen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze in beginsel een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ze worden echter alleen ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel. Hoewel de verkoper alles in het werk heeft gesteld om het product zo getrouw mogelijk weer te geven, kan hij niet garanderen dat de weergave van de producten op uw scherm exact overeenkomt met de bestelde producten. De aangeboden producten kunnen daarom enigszins afwijken van deze afbeeldingen, die daarom louter illustratief zijn en elementen of items kunnen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen. Hoewel de Verkoper alles in het werk heeft gesteld om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen alle maten, gewichten, inhoud, en afmetingen die op de website worden weergegeven, redelijke verschillen vertonen. Door deze verschillen kan de prijs dienovereenkomstig variëren.

 

3. Om een product te kopen, voeg u het aan uw winkelmandje toe. Vervolgens vult u het formulier in met uw persoonlijke gegevens en uw factuurgegevens en kiest u uw bezorgmethode, in de winkel of bij u thuis of op kantoor. In de laatste stap van het bestelproces krijgt u dan een overzichtspagina te zien waar u wordt gevraagd om onze Algemene Verkoopsvoorwaarden te accepteren en uw betaling te bevestigen door een knop te activeren met de vermelding 'Bestelling met betalingsverplichting'.

 

4. Uw bestelling is compleet en het contract wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra we een bevestiging hebben ontvangen van de goedkeuring van uw transactie door de uitgever van uw creditcard. Als de bank weigert, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de klant er van op de hoogte gebracht. NV AO SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een lopend geschil bestaat.   De koper ontvangt dan een e-mail waarin de onderdelen van zijn bestelling worden hervat. Zodra de bestelling is bevestigd en betaald, heeft de koper nog steeds de mogelijkheid om deze binnen 24 uur na de bestelling te wijzigen door contact met ons op te nemen, tussen 9u en 18u per e-mail op info@caviaralexandre.com of telefonisch op +32 496 625891.

In dit geval moet het totaalbedrag van de gewijzigde bestelling gelijk aan, of groter dan het oude zijn. De leveringstermijn begint te lopen vanaf de nieuwe bestelling. In het bijzonder accepteren wij de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, American Express, Maestro, Apple Pay, Union Pay. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling als deze vertragingen te wijten zijn aan de weigering van uw betaling door de uitgever van uw kaart.

Geen enkele bestelling wordt aanvaard of verwerkt zonder geldige betaling namens de houder. De verkoper behoudt zich ook het recht voor om de bestelling niet te bevestigen, met name in geval van niet-betaling voor een eerdere levering, een lopend geschil over betalingen, problemen met de ontvangen bestelling, een onvolledige bestelling, voorzienbare problemen met de levering van het product of de procedure gestart om een of meer bestelde producten terug te roepen.

 

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT EN UITZONDERINGEN

 

1. Volgens artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument over een termijn

van 14 kalenderdagen vanaf de levering, d.w.z. het moment waarop het product is afgeleverd op het adres dat de klant heeft gekozen voor levering, om zich terug te trekken uit de contract, en de goederen terug te sturen zonder boete en zonder opgave van reden (de retourkosten zijn voor zijn rekening), onder de hieronder beschreven voorwaarden. De verkoper is dan verplicht de volledige aankoopprijs aan de verkoper terug te betalen, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als de koper heeft gebruikt voor de initiële transactie.

De verkoper mag de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggezonden, of totdat de koper het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is. Als onderdeel van dit herroepingsrecht, stelt de consument vóór het verstrijken van de herroepingstermijn het bedrijf op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hiertoe kan de consument een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen uiteenzet. De consument zendt of retourneert de goederen aan het bedrijf of aan een persoon die door het bedrijf is gemachtigd om de goederen in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de mededeling aan het bedrijf van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Tijdens de bedenktijd wordt de consument geadviseerd om zorgvuldig om te gaan met het goed en de verpakking en niet uit te pakken of te gebruiken, behalve voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. De consument is verantwoordelijk voor de eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van andere manipulaties dan deze die nodig zijn om de aard, kenmerken en werking van de producten vast te stellen. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient de zaak in de originele verpakking, in goede staat, vergezeld van alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking en voorzien van alle documentatie (bewijs van aankoop en bestelling of levering) te worden terugbezorgd.

 

2. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht kunt u in bepaalde gevallen uw herroepingsrecht niet uitoefenen. Een van de uitzonderingen betreft het geval van levering van goederen die kunnen bederven. Zo vallen bijvoorbeeld voedingsproducten niet onder het herroepingsrecht.

 

ARTIKEL 6 - RETOURNEREN

 

Behoudens in bijzondere situaties (bijvoorbeeld: bestelfout, open of beschadigd product, etc.) kan geen bestelling worden geretourneerd. Bij retournering wordt uw klantaccount gecrediteerd. Hiertoe ontvangt u binnen 6 maanden een code die geldig is voor elke aankoop op de website.

 

ARTIKEL 7 - PRIJS

 

1. De op de site vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

 

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

3. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, heffingen en diensten. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Verzendkosten (zie rubriek levering) zijn afhankelijk van het bedrag van de bestelling en de plaats van verzending.

 

4. De verkoper neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijzen van de producten correct worden weergegeven in het systeem. De website bevat echter een groot aantal producten en het is niet uitgesloten dat, ondanks de redelijke inspanningen van de verkoper, sommige producten onjuist geprijsd zijn. We betalen het verschil tussen onze prijzen en die van onze concurrenten (website of winkel) niet terug. Wanneer na een foutieve invoer van gegevens, een druk- of rekenfout prijzen worden aangekondigd die duidelijk lager zijn dan de algemeen geldende prijzen, wordt de laagste prijs aan de Koper toegepast, behalve in het geval dat deze prijs onredelijk is, d.w.z. geen verband houdt met de werkelijke waarde van het bestelde product. In het laatste geval wordt de bestelling geannuleerd, ook al is deze automatisch bevestigd door de Koper. De Koper wordt zo spoedig mogelijk verwittigd zodat hij, indien hij dit wenst, een nieuwe bestelling kan plaatsen tegen de correcte prijs.

 

5. NV AO SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om een licht gewijzigde hoeveelheid aan te bieden voor verse en/of meetbare producten op gewichtsbasis. Het is mogelijk dat wordt aangegeven dat de aangegeven prijs overeenkomt met een minimaal gewicht. Indien het gewicht van uw product groter is dan het aangegeven gewicht, wordt er geen toeslag gevraagd.   6. De op de site vermelde prijzen zijn de werkelijk gehanteerde en aan de klanten gefactureerde prijzen.

 

ARTIKEL 8 - BETALING

 

1. De betaling is beperkt tot de op onze website aangeboden betaalmethoden, namelijk in het bijzonder: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Apple Pay, Union Pay, Klarna. Het totale bedrag van de bestelling wordt gedebiteerd na goedkeuring van uw transactie door de uitgever van uw creditcard.

 

2. Om een veilige online betaling en om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie die over het net worden verzonden. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan het 'slotje' dat aanwezig is in de statusbalk van uw browser.

 

3. De overdracht van risico en eigendom vindt plaats op het moment van levering aan Koper. De bestelde producten blijven in ieder geval eigendom van de Verkoper totdat de bestelling volledig door de Koper is betaald. Een levering van bestelde maar niet volledig betaalde producten is uitgesloten.

 

ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

 

1. Wij garanderen dat onze producten zullen aan uw bestelling en voldoen aan alle normale verwachtingen die u heeft gesteld aan de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze producten voldoen aan alle op het moment van uw bestelling besttande wetten.

 

2. Bovendien geniet u met betrekking tot de levering van goederen van de minimale garantieperiode van twee jaar wanneer de geleverde goederen niet overeenkomen met de gevraagde of bestelde goederen. U heeft recht op kosteloze reparatie of vervanging van het goed (naar de keuze van de consument, maar naar wat mogelijk en redelijk is). Alleen in het geval dat herstel of vervanging onevenredig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om prijsverlaging of terugbetaling te eisen. Als de mismatch klein is, kunt u geen restitutie vragen. Als de constatering binnen de eerste zes maanden wordt gedaan, wordt het gebrek geacht te hebben bestaan sinds de levering. De Verkoper dient het tegendeel te bewijzen indien hij niet akkoord gaa. Indien de constatering meer dan zes maanden na levering wordt gedaan, dient de Koper het bestaan van de non-conformiteit op het moment van levering aan te tonen. Om een beroep te doen op deze garantie dient de Koper het/de gebrek(en) te melden aan het e-mailadres info@caviaralexandre.com of telefoonnummer + 32 496 625891 binnen twee maanden nadat ze door de koper zijn ontdekt of hadden moeten zijn, en de koper moet het defect product binnen deze periode van twee maanden retourneren in de Caviar Alexandre-winkel op 6530 Thuin, Rue du Nespériat 44. Deze garantie is enkel geldig voor producten aangekocht door een in België gevestigde consument.   3. Caviar Alexandre is niet aansprakelijk jegens de Koper indien: - laatstgenoemde de producten niet heeft gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bestemd zijn; - het betreffende product is aangepast, gewijzigd of gerepareerd; - het product in kwestie is beschadigd door de wil of nalatigheid van de Koper; - het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

 

ARTIKEL 10 - LEVERING EN UITVOERING

 

1. De leveringen vinden plaats in de Caviar Alexandre-winkel op 6530 Thuin (België), Rue du Nespériat 44, of op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling (in België, Europees Frankrijk of Groothertogdom Luxemburg) op de keuze van de koper. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de juistheid van de verstrekte informatie te controleren alvorens de bestelling te valideren. Koper is aansprakelijk voor elke vorm van schade als gevolg van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie.

 

2. De minimale levertijd is één dag na bestelling.

 

3. De leveringen vinden plaats als volgt :

- Afhalen in de winkel Caviar Alexandre de Thuin (gratis): op afspraak van maandag tot zaterdag tussen 8u en 12u en tussen 18u en 20u.

- Levering aan huis: In België: maandag tot zaterdag tussen 8u en 18u. In Europees Frankrijk en G-D Luxemburg: maandag tot vrijdag tussen 12.00 en 18.00 uur.

- De thuisbezorgkosten zijn als volgt: In België: € 19 inclusief btw. Gratis bezorging vanaf €199. In Europees Frankrijk en G-D Luxemburg: € 29 inclusief belasting. Gratis bezorging vanaf €229.

 

4. Indien wij niet op tijd kunnen leveren, laten wij u dit altijd voor de verwachte leverdatum weten. Indien wij u niet tijdig op de hoogte stellen, heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. In dit geval zullen wij u binnen 14 dagen na de dag van annulering terugbetalen.

 

5. Het verzenden van uw bestelling vindt altijd plaats op ons risico, u hoeft zich dus nooit zorgen te maken over verlies van goederen tijdens het transport. De retourzending van goederen die u binnen 14 dagen na aankoop aan ons retourneert omdat u deze niet wenst te houden, geschiedt altijd op eigen risico.

 

6. NV AO SOLUTIONS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de producten als gevolg van de laattijdige ontvangst van een pakket door afwezigheid van de klant of de persoon die bevoegd is om het in ontvangst te nemen. De verkoper raadt u ten zeerste aan om de staat en inhoud van de pakketten bij aankomst te controleren in aanwezigheid van de vervoerder.

 

7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport beschadigd zijn geraakt, niet overeenstemmen met de artikelen op de leveringsbon of  met de artikelen die u hebt besteld, dient u ons hiervan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur op 'info@caviaralexandre.com' of telefonisch op +32 496 625891 (tussen 8u en 18u) op de hoogte brengen en de betreffende artikelen vervolgens binnen 14 dagen na ontvangst aan ons terug te bezorgen. Voor deze doeleinden moet u de betreffende artikelen retourneren naar de Caviar Alexandre-winkel op 6530 Thuin (België), rue du Nespériat 44.

 

8. De verkoper kan de ontvangst van het pakket op alle mogelijke manieren bewijzen, in het bijzonder een ondertekende leveringsbon die door de vervoerder is opgegeven of door vermoedens.

 

9. Indien er niemand aanwezig is op het afleveradres wanneer de vervoerder komt leveren en er geen alternatief afleveradres in dezelfde gemeente wordt opgegeven (bijvoorbeeld bij een buurman) of indien de aflevering niet mogelijk is om redenen die aan de Koper kunnen worden toegeschreven, wordt het pakket opnieuw verzonden naar de verkoper. Deze zal dan een nieuwe levering inplannen, op kosten van de Koper, en de reeds betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

 

ARTIKEL 11 - DUUR

 

De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geldig voor de duur die nodig is voor de levering van de goederen en diensten waarop wordt ingeschreven, tot het verstrijken van hun garantie.

 

ARTIKEL 12 - OVERMACHT

 

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden aan onze verplichtingen jegens de wederpartij. In dat geval hebben wij het recht om onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht, of om uw bestelling definitief te annuleren. 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens u geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt. Deze omstandigheden zijn onder meer: stakingen, lock-outs, arbeidsconflicten, brand, technische incidenten, stroomstoringen, storingen in de gebruikte netwerken, (telecommunicatie)lijnen of communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van onze website, niet-of  late levering van leveranciers of andere derden en het niet verkrijgen van toestemming van de autoriteiten.

 

ARTIKEL 13 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verstrekte informatie, mededelingen of andere uitingen betreffende de producten en/of de website toebehoren aan zijn onderaannemers of andere rechtverkrijgenden.

 

2. Zowel de domeinnaam als de namen en logo's van de website van de verkoper zijn namen en handelsmerken die worden beschermd door nationale en internationale wetten. Gebruiksrechten, reproductierechten en intellectuele rechten met betrekking tot de website zijn het exclusieve eigendom van de Verkoper of een van zijn dochterondernemingen of een derde partij. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek worden meegedeeld zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Verkoper of een van de dochterondernemingen of de betrokken derde.   3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van, en/of wijzigingen aan te brengen in, de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging ervan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, zijn onderaannemers of andere rechtverkrijgenden.

 

ARTIKEL 14 - VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES

 

1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade aan de computerinstallatie van de Koper, die zou ontstaan door het gebruik van de website. Noch de Verkoper, noch zijn dochterondernemingen kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor een - zelfs tijdelijke – onderbreking van de dienst op de website. Het kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover de Verkoper geen controle heeft, noch technisch noch inhoudelijk. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiële of andere fouten met betrekking tot de informatie (en meer bepaald met betrekking tot de prijzen) vermeld op de website.

 

2. Alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de juistheid van de informatie met betrekking tot elk product te waarborgen. Voedingsproducten worden echter voortdurend aangepast, waardoor ingrediënten, voedings- en voedingswaarden en allergenen kunnen veranderen. Om deze redenen adviseren wij u altijd de productverpakking en het etiket te lezen en niet alleen de informatie op de website te raadplegen.

 

3. Bij vragen over onze producten kan je steeds terecht bij onze klantendienst via het contactformulier of op het nummer +32 496 625891 tussen 8u en 18u en bij de fabrikant in het geval van nationale merkproducten.

 

4. NV AO SOLUTIONS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot het product die door de fabrikant wordt verstrekt.

 

5. Productinformatie mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elk onwettig gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. Dit geldt voor de reproductie, wijziging, vertaling, opslag, verwerking, weergave van de inhoud van databases of andere elektronische systemen en media. Het onrechtmatig verveelvoudigen of weergeven van afzonderlijke delen van de inhoud of van volledige pagina's is niet toegestaan,en strafbaar. Alleen kopieën en downloads van website-inhoud voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan.

 

6. NV AO SOLUTIONS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de producten als gevolg van de laattijdige ontvangst van een pakket door afwezigheid van de klant of de persoon die bevoegd is om het in ontvangst te nemen. De Verkoper raadt u ten zeerste aan om de staat en inhoud van de pakketten bij aankomst te controleren in aanwezigheid van de vervoerder. De foto's die de producten illustreren, komen niet in het contractuele veld.

 

ARTICLE 15 - PROCÉDURE DE PLAINTE ET DE REGLEMENT DES LITIGES

 

1. Notre service client est à votre disposition pour résoudre au mieux tout litige qui pourrait survenir et pour trouver une solution amiable. Vous pouvez le contacter par téléphone ou courrier électronique, le cas échéant via le formulaire de contact. Le traitement des réclamations sera effectué dans les dix jours à partir de leur réception. Insatisfait malgré nos efforts ? Adressez -vous aux services indépendants de l’Ombudsman du Commerce : www.ombudsmanducommerce.be. En cas de litige transfrontalier, vous pouvez contacter la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges de l’Union Européenne via le lien : http://ec.europa.eu/odr.

 

2. La SA AO SOLUTIONS ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d’une éventuelle dégradation des produits en raison de la réception tardive d’un colis due à l’absence du client ou de la personne habilitée à le recevoir. Le Vendeur vous recommande vivement de contrôler l'état et le contenu des colis dès leur arrivée en présence du transporteur.

 

3. Le droit belge est exclusivement d’application sur tous les contrats avec nos clients, quel que soit leur lieu de résidence. Tous les litiges qui en découlent ou qui sont en lien seront soumis à la compétence exclusive des cours et tribunaux belges, et plus particulièrement ceux du siège social du vendeur sis dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut.   4.Toute contestation quant à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat sera soumise aux tribunaux compétents.

 

ARTICLE 16 - L’ENREGISTREMENT/ CRÉATION D’UN COMPTE

 

1. Lors d'une première commande, l’Acheteur doit s'enregistrer sur le site internet. Si l’Acheteur est déjà enregistré, il devra entrer son adresse e-mail et le mot de passe correspondant. Lors de l'enregistrement, il sera demandé à l’Acheteur de fournir les informations nécessaires pour permettre la livraison des produits commandés. Il est important de communiquer une adresse complète et exacte à laquelle les marchandises doivent être livrées. L’Acheteur doit veiller à ce que les informations communiquées dans le cadre de l'enregistrement soient utilisées dans une stricte confidentialité. L’Acheteur est seul responsable des conséquences de l'utilisation de son compte, et cela jusqu'à ce que son compte soit désactivé.

 

2. L’Acheteur s'engage à fournir des informations correctes et complètes lors de l'enregistrement et à informer le Vendeur de toute modification. L’Acheteur est responsable pour toute forme de dommage qui serait la conséquence d'informations erronées, trompeuses ou incomplètes. L’Acheteur est aussi seul responsable de l'utilisation du mot de passe, ainsi que du fait que les données fournies lors de la création d'un nom d'utilisateur sont complètes et correctes. Toute forme de fraude ou d'abus peut être poursuivie en justice par le vendeur.

 

3. Le Vendeur se réserve à tout moment le droit de refuser ou de retirer un enregistrement, un compte existant et des commandes passées, et cela sans donner de motif, si des indications de fraude, d'escroquerie ou d'utilisation non conforme du site internet sont constatées.

 

ARTICLE 17 - TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES Vos données sont traitées par la SA AO SOLUTIONS, en tant que responsable du traitement, dans le cadre de la gestion du site internet www.caviaralexandre.com et ce, conformément à la déclaration vie privée qui peut être retrouvée sur l'onglet 'Politique de Confidentialité' du site www.caviaralexandre.com.   Vos données personnelles sont conservées pendant la durée de votre compte. Après la fin de votre compte, vos données personnelles sont encore conservées maximum 12 mois, avant d’être définitivement supprimées. Dans le cadre des obligations légales de la SA AO SOLUTIONS, certaines données ne sont pas supprimées.

 

ARTIKEL 15 – KLACHTEN PROCEDURE EN GESCHILLENBESLECHTING

 

1. Onze klantenservice staat tot uw beschikking om eventuele geschillen zo goed mogelijk op te lossen en een minnelijke oplossing te vinden. U kunt hem telefonisch of per e-mail bereiken, eventueel via het contactformulier. De klachten worden binnen tien dagen na ontvangst in behandeling genomen. Ondanks onze inspanningen ontevreden? Contacteer de onafhankelijke diensten van de Commerciële Ombudsman: www.ombudsmanducommerce.be. Bij een grensoverschrijdend geschil kunt u contact opnemen met het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via de link: http://ec.europa.eu/odr.

 

2. NV AO SOLUTIONS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de producten als gevolg van de laattijdige ontvangst van een pakket door afwezigheid van de klant of de persoon die bevoegd is om het in ontvangst te nemen. De Verkoper raadt u ten zeerste aan om de staat en inhoud van de pakketten bij aankomst te controleren in aanwezigheid van de vervoerder.

 

3. Op alle overeenkomsten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken, en meer bepaald die van de maatschappelijke zetel van de verkoper, die gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen.

 

4. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit contract zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

 

ARTIKEL 16 - REGISTRATIE / AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

 

1. Bij een eerste bestelling dient de Koper zich te registreren op de website. Als de koper al is geregistreerd, moet hij zijn e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord invoeren. Bij de registratie wordt de Koper gevraagd om de nodige informatie te verstrekken om de levering van de bestelde producten mogelijk te maken.

Het is belangrijk om een volledig en exact adres op te geven waar de goederen moeten worden afgeleverd.

De Koper moet ervoor zorgen dat de informatie die in het kader van de registratie wordt meegedeeld, strikt vertrouwelijk wordt gebruikt. De Koper is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van zijn account, en dit totdat zijn account wordt gedeactiveerd.

 

2. De Koper verbindt er zich bij inschrijving toe correcte en volledige informatie te verstrekken en de Verkoper op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. De Koper is aansprakelijk voor elke vorm van schade die het gevolg is van onjuiste, misleidende of onvolledige informatie. De Koper is ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord, evenals voor het feit dat de gegevens die worden verstrekt bij het aanmaken van een gebruikersnaam volledig en correct zijn. Elke vorm van fraude of misbruik kan door de verkoper worden vervolgd.

 

3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment een registratie, een bestaand account en geplaatste bestellingen te weigeren of in te trekken, en dit zonder opgave van redenen, indien er aanwijzingen zijn van fraude, oplichting of oneigenlijk gebruik van de website.

 

ARTIKEL 17 - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Uw gegevens worden verwerkt door NV AO SOLUTIONS, als verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van het beheer van de website www.caviaralexandre.com en dit, in overeenstemming met de privacyverklaring die terug te vinden is op het tabblad 'Beleid' van Vertrouwelijkheid' van de site www.caviaralexandre.com.

 

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw account. Na het einde van uw account worden uw persoonlijke gegevens nog maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. In het kader van de wettelijke verplichtingen van NV AO SOLUTIONS worden bepaalde gegevens niet verwijderd.

bottom of page